پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده لوله رانی ، پایپ جکینگ pipe jacking ، میکروتونلینگ و حفاری افقی به شرح زیر می باشد:

پروژه های انجام شده پایپ جکینگ و لوله رانی با دستگاه فول فیس

فهرست