لوله رانی با دستگاه فول فیس MTS1000

لوله رانی با دستگاه فول فیس MTS1000

مشخصات فنی لوله رانی با دستگاه فول فیس MTS1000 را جهت عملیات لوله رانی ، پایپ جکینگ pipe jacking ، عملیات میکروتونلینگ و حفاری افقی در قسمت زیر قابل مشاهده می باشد.

فیلم عملکرد دستگاه

فهرست